Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
(Business Restructuring)

Το συνεχώς εξελισσόμενο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, η υιοθέτηση όλο και πιο αυστηρών κριτηρίων στα κανονιστικά, ρυθμιστικά και νομοθετικά πλαίσια τα οποία αλλάζουν ραγδαία στις οικονομικές συναλλαγές αλλά και της διαρκώς αυξανόμενης μεταβολής στην τεχνολογία έχει ως συνέπεια οι οικονομικές οντότητες να αναζητούν εξιδεικευμένη γνώση και τεχνογνωσία για να ανταποκριθούν.

 

Έτσι η χρηματοοικονομική & λειτουργική αναδιάρθρωση έχει καταστεί αναγκαία λόγω των παραπάνω εξελίξεων και επιτυγχάνεται με την εμπειρία μας στην αγορά και της προσέγγισης μας στη διατήρηση της αξίας, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.

 

Με το εξειδικευμένο δίκτυο υπηρεσιών της εταιρίας μας μπορούμε να διεκπεραιώσουμε έργα ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης  σε τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα παγκοσμίως.

 

Ενδεικτικοί κλάδοι :

 - Ιχθυοκαλλιέργεια  & γεωργία,
 - Χημικής βιομηχανίας,
 - Φαρμακευτικής βιομηχανίας
 - Ναυτιλίας & μεταφορών
 - Ξενοδοχειακός και τουριστικός κλάδος
 - Νοσοκομεία & Δευτεροβάθμια φροντίδα

 

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες αναδιάρθρωσης (Business Restructuring), χρηματοοικονομικής και λειτουργικής βελτίωσης με τις παρακάτω υπηρεσίες :

 

 - Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
 - Αναδιάρθρωση χρέους
 - Ειδική διαχείριση
 - Ειδική εκκαθάριση
 - Βελτίωση ρευστότητας
 - Μελέτες σκοπιμότητας 

Search