Υπηρεσίες ελέγχου Φορολογικής συμμόρφωσης

Η εταιρεία μας, παρέχει υπηρεσίες υποχρεωτικού και προαιρετικού φορολογικού ελέγχου.

 

Σκοπός του συγκεκριμένου ελέγχου είναι η φορολογική συμμόρφωση μιας εταιρείας με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, η οποία προφυλάσσει και διασφαλίζει τόσο την ελεγχόμενη εταιρεία αλλά και την φορολογική διοίκηση του κράτους μας, από ενδεχόμενους ή υφιστάμενους  κινδύνους που προκύπτουν από την μη έγκαιρη και ορθή εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων καθώς και την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών.

 

Ο φορολογικός έλεγχος και η χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 65A του Ν. 4174/2013, αφορά τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α’). Επίσης οι ελεγκτικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόσουν τα ελεγκτικά γραφεία για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ορίζονται από την ΠΟΛ 1124/2015.

 

Διενεργούμε πλέον προαιρετικό φορολογικό & τακτικό έλεγχο, από μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α' 251) που μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν με γενική συνέλευση, την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα. 

Κατά την διενέργεια του ελέγχου μας υιοθετούμε κανόνες δεοντολογίας, με απώτερο σκοπό την διασφάλιση και την υψηλή ποιότητα των εργασιών μας για τα υπό εξέταση φορολογικά αντικείμενα από κάθε ουσιώδη άποψη.

 

Σε ένα διαρκές μεταβαλλόμενο περιβάλλον στη φορολογική νομοθεσία μας, διεκπεραιώνει και ολοκληρώνει τον εκάστοτε φορολογικό έλεγχο με γνώμονα την φορολογική συμμόρφωση καθώς και την εξεύρεση εφαρμογών και λύσεων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Τα ικανά και εξιδεικευμένα στελέχη μας απαντούν και δίνουν εφαρμόσιμες λύσεις σε φορολογικά θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις

 

Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου, εκδίδεται «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» με βάση το Διεθνές Πρότυπο Ανάθεσης Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Search