Εταιρική χρηματοδότηση (Corporate Finance)

Αποτιμήσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές, στρατηγικές επενδύσεις, δάνεια μακροπρόθεσμα, ομολογιακά κ.ο.κ με τα εξειδικευμένα στελέχη της,  η εταιρία μας προσεγγίζει τους πελάτες της για την επίλυση των πραγματικών αναγκών τους. Προτείνουμε λύσεις και εφαρμογές με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό τους κατάλληλες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας τους.

 

Συνεργασία ειδικών αναλυτών (expertise) σε ειδικά αντικείμενα corporate finance.

 

Ενδεικτικές κατηγορίες υπηρεσιών

 - Αποτιμήσεις επιχειρήσεων (evaluation)

 - Due Diligence επιχειρήσεων και ειδικών αντικειμένων

 - Αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων (υλικών και αύλων) με χρήση ειδικών  χρηματοοικονομικών μοντέλων

 - Αξιολογήσεις και αποτιμήσεις δανείων και χρηματοοικονομικών προϊόντων (ομολογιακά δάνεια, αμοιβαία)

 - Διαδικασίες διαπραγμάτευσης εξαγορών και στρατηγικών επενδύσεων

 - Συγχωνεύσεις, απορροφήσεις και εταιρικοί μετασχηματισμοί

 - Σχεδιασμός και κατάρτιση προϋπολογισμού και απολογισμού

Search