Ειδικοί έλεγχοι προσυμφωνημένων διαδικασιών

Στα πλαίσια των Ελεγκτικών Υπηρεσιών με τα εξειδικευμένα στελέχη της αναλαμβάνει ειδικούς ελέγχους ποιότητας και αξιολόγησης και αφορούν οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, με την παγκόσμια ορολογία ως Due Diligence.

 

Οι ειδικοί έλεγχοι στοχεύουν κυρίως σε εξειδικευμένους σκοπούς με προσυμφωνημένες διαδικασίες και ολοκληρώνονται με τη σύνταξη Ειδικών Εκθέσεων.

 

Απαραίτητοι σε περιπτώσεις εξαγοράς, συγχώνευσης, αποτίμησης, στοχευμένης επένδυσης αλλά και σε περιπτώσεις εισαγωγής στο χρηματιστήριο. Τι περισσότερες φορές, οι ειδικοί έλεγχοι απαιτούνται από μετόχους εταιρειών, από δικαστικές ή/και εποπτικές αρχές, από διάφορα θεσμικά πλαίσια, τράπεζες, δημόσιο κ.ο.κ και αποσκοπεί στην εξακρίβωση της χρηματοοικονομικής θέσης ή της υπόνοιας ή καταγγελίας κακής διαχείρισης μιας επιχείρησης.

 

Με τους έμπειρους συνεργάτες της, με την απαραίτητη γνώση και τεχνογνωσία στα αντικείμενα των ειδικών ελέγχων, αναλαμβάνει με αποτελεσματικότητα έργα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

 

Ενδεικτικές κατηγορίες ειδικών ελέγχων

 • Ανεξάρτητες εκθέσεις αξιολόγησης
 • Έλεγχοι προσυμφωνημένων διαδικασιών
 • Εκθέσεις ειδικού σκοπού
 • Αξιολόγηση ειδικών συναλλαγών  
 • Έλεγχοι Εξαγορών & Συγχωνεύσεων
 • Διαχειριστικοί έλεγχοι
 • Έλεγχοι ειδικών αντικειμένων
 • Εκθέσεις εμπειρογνώμονα
 • Επισκόπηση μελετών σκοπιμότητας
 • Επισκόπηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (IBR)
 • Οικονομικοί έλεγχοι επενδύσεων
 • Επισκόπηση αναμόρφωση & αναδιάρθρωσης
 • Υποστήριξη σε Δημόσιες Προσφορές
 • Έρευνα απάτης & υποστήριξη έναντι των αρχών

Search