Χρηματοοικονομική συμμόρφωση και αναφορά
(Financial Compliance and Reporting)

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διασφάλισης καθώς κα κάλυψης ευθυνών διαχείρισης της επιχείρησης και των χρημάτων της.

 

Τα παραπάνω αποδεικνύονται με την καθημερινή προσφορά υπηρεσιών λογιστικής διαχείρισης, μισθοδοσίας και κατάρτιση των υποχρεωτικών Χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 

Αναλαμβάνουμε την χρηματοοικονομική διασφάλιση σας με την παροχή αξιόπιστων και υπεύθυνων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων.

 

Με γνώμονα την αξιοπιστία της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διερευνούμε σε βάθος την χρηματοοικονομική δομή (Financial position), τις ταμειακές ροές (Cash flow), την αποδοτικότητα (Profitability) της επιχείρησης με απώτερο στόχο την εύλογη παρουσίαση (Faithfull presentation). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η πιστή απεικόνιση της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) καθώς και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της (Sustainability).

Search